Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuję, że w ramach Rządowego programu „Dobry Start” 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2020/2021  będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz w wybranych bankach krajowych lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
na parterze pokój nr 8

W związku z działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się koronawirusa i ograniczenia ryzyka zakażenia rekomendujemy, aby wnioski składać drogą elektroniczną lub listowną.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Barlinek, 23 czerwca  2020 r.

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU

 Czas trwania usług asystenta:

 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Iwona Kaczorowska – Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych pod nr tel. (95) 746 00 14.

 

                 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny -  NIEAKTUALNE - 03.06.2020 r.

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada wykształcenie:
 3. ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
 4. b/ wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną + roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 5. c/ wykształcenie wyższe uzupełnione studiami  podyplomowymi  obejmującymi zakres programowy szkolenia + roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 6. d/ wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną + 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 7. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 8. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
 9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
 4. umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną.

Dodatkowych informacji udziela p. Eliza Stefaniuk – Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku pod nr tel. (95) 746 00 14.

ZAŁĄCZNIK NR 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE

Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu (PDF)

TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 1. Fundacja Vis Salutis uruchomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19. Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00 dyżuruje psycholog, psychoterapeuta. Będąc w poczuciu wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa interesanci będą przyjmowani pojedyńczo.

Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości.

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

KOMUNIKAT
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
 

UWAGA !!!!

W związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi  z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i ograniczenia ryzyka zakażenia od dnia 6 kwietnia 2020 roku do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywamy pracy.

 

Interesanci będą przyjmowani w godz. 11.00 - 13.00, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach,  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty z konkretnym pracownikiem Ośrodka.

 

W okresie do 06.04.2020 r. mieszkańcy w kontaktach z pracownikami Ośrodka powinni korzystać:

 1. z kontaktów telefonicznych w godz. pracy Ośrodka:
 2. TEL/FAX SEKRETARIAT (95) 74 60 014 / 609 – 110 -018
 3. ŚWIADCZENIA RODZINNE (95) 74 61 441
 4. z kontaktu elektronicznego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. z platformy EPUAP

WAŻNE - w godzinach pracy Ośrodka na zewnątrz budynku będzie wystawiona urna, do której można wrzucać wnioski, druki i podania, na których należy umieścić swoje dane kontaktowe: nr telefonu lub adres

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Henryka Zarębska

 
Druk do pobrania:

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU

 

W związku z podjęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku prac nad programem wspierania rodziny (na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. 2019 poz. 1111 ze zm.), zapraszamy do wypełnienia załączonego formularzu ankiety "Problemy rodzin, dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym", która przyczyni się do zdiagnozowania sytuacji dzieci  i młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym. 

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy społecznej w Barlinku realizuje projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie  z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

fas 2019 smallZapraszamy na spotkanie FAS - Funkcjonowanie dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym. 10 września w godzinach 17.00-18.30 w Szkole Rodzenia przy SP ZOZ ul. Szpitalna. Spokanie prowadzi certyfikowany terapeuta FAS.

 

indeksOśrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

 

 OD 01 LIPCA 2019 r. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO WSZYSTKIM DZIECIOM DO 18 r. ŻYCIA

BEZ WZGLĘDU NA DOCHODY RODZINY

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

            Program "Rodzina 500+" na każde dziecko niezależnie od dochodu. Dzięki wprowadzonym  zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na  wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

            Od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Załącznik (PDF)

rozwoj kompetencji smallOśrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w okresie od marca do maja 2019 r. na terenie Ośrodka były prowadzone zajęcia dla rodziców, które miały na celu podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez zmianę dotychczasowych nawyków, samoobserwację, doświadczenie własnych schematów życiowych i przekształcenie ich w sposób konstruktywny na właściwe i wspierające rozwój dziecka.

SPOSOBEM NA ZROBIENIE PIERWSZEGO KROKU JEST KONIEC ODKŁADANIA  I PODJĘCIE DZIAŁANIA

rozwoj kompetencji smallOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR DO GRUPY "ROZWÓJ KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW"

 

biala wstozkaPrzyłącz się i wspieraj Kampanię ,,Biała wstążka” jako Twój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet. W dniach od 25.11.2018 r. do 10.12.2018 r. na terenie miasta Barlinka trwa akcja ,,Biała wstążka”. W ramach ogólnopolskiej kampanii możecie Państwo poprzez noszenie białej wstążki wspierać oraz zademonstrować swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet.

W maju br. Gmina Barlinek podpisała Porozumienie Partnerskie z Województwem Zachodniopomorskim dotyczące współdziałania, którego celem jest realizacja zadań pn. Zachodniopomorska Karta Seniora.
Wsparciem objęte są osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.