12 07 20221

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanym w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskał środki na realizację Modułu II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Logo Korpus Wsparcia Seniorów

Adresatami Programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy  z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu w okresie od 1 czerwca 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r. zostanie zapewniony NIEODPŁATNY dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 1. Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 2. Detektor upadku,
 3. Czujnik zdjęcia opaski,
 4. Lokalizator GPS,
 5. Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 6. Funkcje monitorujące p
 7. odstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

 

Zgłoszenia do Programu można dokonać do dnia 18.05.2022 r. składając wymagany formularz:

 1. osobiście bądź przez osoby wskazane przez seniora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, pokój Nr 10 – I piętro
 2. lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.  95 74 60 014.

Ważne - samo zgłoszenie do udziału w Programie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

 

Ochrona danych osobowych:

 1. Minister Rodziny i Polityki Społecznej jest administratorem danych seniorów, udostępnianych za pośrednictwem infolinii, oraz danych kontaktowych przedstawicieli wojewodów, udostępnianych w związku z realizacją i rozliczeniem programu.
 2. Wojewoda jest administratorem danych kontaktowych przedstawicieli gmin pozyskiwanych w ramach realizacji i rozliczania programu.
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku jest administratorem danych osobowych w zakresie danych beneficjentów pozyskanych dla celów realizacji programu w formie usługi wsparcia w ramach przedmiotowego programu.

 

Do pobrania:

- Formularz zgłoszenia do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;

- Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 

AOON logotypy

I N F O R M A C J A   O   N A B O R Z E

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku  ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu:         477.054,00 zł

Całkowita wartość projektu:    477.054,00 zł

 

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2022 - 15 osób, w tym:

 1. 1 dziecko w wieku do 16. roku życia,
 2. 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. 9 osób z orzeczeniem o sprzężonym znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

CEL PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w  życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ZAKRES USŁUG ASYSTENTA:

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W celu ułatwienia realizacji zadań asystenta, może on otrzymać  ramach programu zwrot kosztów przejazdu wraz z osobą niepełnosprawną, zwrot kosztów biletów wstępu, zwrot kosztów ubezpieczenia OC.

 KTO MOŻE BYĆ ASYSTENTEM:

Asystentami osobistymi osoby niepełnosprawnej mogą być osoby, które:

 1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. są wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego do świadczenia usług, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną lub opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia, że wskazany asystent jest przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Asystentami nie mogą być osoby, które są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym  z uczestnikiem Programu).

W przypadku świadczenia usługi asystenta na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, asystent winien posiadać:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 3. pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU:

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. karty zgłoszenia do Programu,
 3. zakresu czynności  w ramach usług asystenta do Programu,
 4. klauzuli informacyjnej w ramach Programu,
 5. klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu,
 6. oświadczenia w przypadku wskazania asystenta osobistego w ramach  Programu.

Ponadto osoba wskazana na asystenta osobistego  dziecka do 16 r.ż. przed przystąpieniem do realizacji usług opiekuńczych w ramach Programu zobowiązana będzie przedstawić:

 1. oświadczenie zawierające dane osobowe służące weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 2. zaświadczenie o niekaralności.

Konieczne jest zapoznanie się z treścią programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do Programu, otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do Programu, znajdą się na liście rezerwowej.

WAŻNE – UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.

Dokumenty należy złożyć listownie bądź osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej        w Barlinku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 15.00) do dnia 8 kwietnia 2022 roku.

Do pobrania:

Pismo (PDF)

zbiorka rzeczy

logotypy

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.


USŁUGI ASYSTENTA MOGĄ ŚWIADCZYĆ:
a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.


USŁUGI ASYSTENTA W SZCZEGÓLNOŚCI MAJĄ POLEGAĆ NA POMOCY:
a) w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe;
b) w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) w załatwieniu spraw urzędowych;
d) w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.


W ramach realizacji Projektu wsparcie otrzyma 8 osób niepełnosprawnych (w stopniu znacznym i umiarkowanym) zamieszkujących na terenie Gminy Barlinek.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie oraz złożenie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 osobiście, drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. STRZELECKA 29
74-320 BARLINEK


Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Sekcji Usług Opiekuńczych pod numerem tel. 95 74 60 014 wew. 35.


Pliki do pobrania:
a) Plakat;
b) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021;
c) Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021.

2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007r. Wybór daty nie był przypadkowy otóż  2 października obchodzimy rocznicę urodzin Mahatmy Gandiego jednego z największych propagatorów pacyfizmu. Mahatma Gandii w drodze do niepodległości Indii szerzył nowy rodzaj sprzeciwu – bierny opór, który polegał na walce bez użycia przemocy.

 

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ma na celu uwrażliwienie społeczności, wskazanie, że istnieje wiele sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych i sprzeciwów bez użycia przemocy. W tym dniu nasze myśli kierują się ku osobom doznającym przemocy nie tylko fizycznej czy psychicznej, ale również ekonomicznej i seksualnej. Pamiętajmy, przemoc może dotykać wszystkich bez względu na wykształcenie, wiek, płeć czy stan posiadania. Przemoc to nie tylko zaniedbania względem dzieci ale i osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

 2.10

Największym skarbem człowieka jest życie. Trzeba przez nie przejść tak, by nie zranić drugiej osoby bo jutro możemy już nie mieć okazji by powiedzieć ,,PRZEPRASZAM”.

Bądźmy uważni, być może ktoś z naszego otoczenia potrzebuje pomocy a sam nie ma odwagi czy możliwości aby o nią poprosić.

            Jeśli jesteś osoba doznającą przemocy, bądź widzisz, że komuś dzieje się krzywda masz prawo i obowiązek zwrócić się o pomoc do instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie naszej Gminy, ale też pomoc uzyskasz na terenie całego kraju.

 

W ramach prowadzonych działań profilaktycznych zachęcamy Państwa do zapoznania:

 https://www.youtube.com/watch?v=eYL6ve6oRGE

Wykaz instytucji pomocowych

Wykaz dzielnicowych

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Komisariat Policji w Barlinku

„FAS – FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z PŁODOWYM ZESPOŁEM ALKOHOLOWYM W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SZKOLNYM”

 5 października 2021 r. – wtorek, godzina 17.00

 MIEJSCE:

SZKOŁA RODZENIA  przy Szpitalu Barlinek Spółka z o.o.

 PROWADZĄCA:

PANI AGNIESZKA JÄGER  - PEDAGOG I CERTYFIKOWANY TERAPEUTA FAS

 KOORDYNATOR:

 • Eliza Stefaniuk - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 • kontakt: 95 74 60 014 lub 609 110 018

 Ważne:

 • przed rozpoczęciem Uczestnik zobowiązany będzie podać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail – w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w spotkaniu oraz dla ułatwienia kontaktu z Uczestnikiem;
 • w spotkaniu może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną;
 • uczestnik zobowiązany jest zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki (maseczki zapewnia organizator spotkania).

Co to za kursy?

Są to kursy umiejętności komputerowych skierowane do osób, które: nie posługują się komputerem w ogóle, posługują się na poziomie podstawowym lub średnim.  Nauczymy Was wszystkiego od podstaw w przyjaznej atmosferze.

Czy dam radę?

NAJSTARSZA UCZESTNICZKA KURSU MIAŁA 90lat. Zostaw to nam bo przeszkoliliśmy tysiące osób. Tworzymy grupy o podobnym poziomie umiejętności uczestników. Nie dopuszczamy do sytuacji, w której wystąpią zbyt duże różnice w umiejętnościach kursantów. Trener jest Waszym opiekunem i doradcą, który chętnie pomaga.

Twoje przykładowe korzyści po kursie: kontakt z rodziną i znajomymi na całym świecie. samodzielnie skorzystasz z facebooka, Internetowego Konta Pacjenta (dostęp do usług medycznych), konta bankowego przez internet, zamieszczenie ogłoszenia np. na OLX lub Allegro i wiele podobnych spraw.

Czy muszę mieć swój komputer?

Nie, bo zapewniamy cały sprzęt. Każdy pracuje przy indywidualnym stanowisku. Jeśli jednak ktoś chce uczestniczyć w kursie korzystając z własnego komputera to oczywiście może.

Gdzie się odbywają kursy?

Kursy odbędzie się na terenie miasta Barlinek jeśli zbierze się grupa 10-15 osób.

Ile trwają kursy?

Kursy trwają 60 x 45 minut. Spotykamy się raz lub dwa razy w tygodniu po 3-4 godz.

W jakich godzinach są prowadzone  kursy?

Godziny zajęć dopasowujemy w miarę możliwości do Waszych oczekiwań.  Spotykamy się do południa, popołudniu, w tygodniu lub w weekendy (do ustalenia).

Co ze smartfonem, czy tego też uczycie?

Cześć zajęć jest poświęcona obsłudze smartfona i tabletu.

 

Co z zagrożeniem koronawirusem?

Szkolenia prowadzimy bezpiecznie w pełnym reżimie sanitarnym określonym przepisami. Zapewniamy uczestnikom maseczki, przyłbice, płyny dezynfekcyjne. Dbamy o odpowiedni dystans między kursantami, wietrzymy sale na każdej przerwie, dezynfekujemy sprzęt  i użytkowane przestrzenie. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli nam kontynuować spotkań w trybie stacjonarnym, prowadzimy kurs w trybie zdalnym na odległość w ten spsosobtak, ze każdy spobie poradzi.

Jakie trzeba spełniać warunki żeby wziąć udział w kursie?

 

 • ukończone 25 rok życia
 • nie można mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej

Gdzie i jak się zgłosić na kurs?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku

ul.Strzelecka 29

74-320 Barlinek

tel. 95 74 60 014 wew. 39

osoba do kontaktu: Eliza Stefaniuk

ZAPRASZAMY PAŃSTWA SAMYCH LUB Z PRZYJACIÓŁMI

DO NAUKI W  PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE

FB IMG 1631005757953 1

W DNIU 22 WRZEŚNIA 2021 r. ODBĘDZIE SIĘ DYŻUR PRACOWNIKÓW ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY MIESZKAŃCOM GMINY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU DOBRY START 300 +

 

Miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strzelecka 29

74-320 Barlinek

pokój nr 9

od godz. 9.00 – 11.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w dniu 20 września 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się w tut. Ośrodku spotkanie organizacyjne dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia w firmie PPT w Gorzowie Wlkp.

Dane kontaktowe z firmą prowadzącą rekrutację:

 1. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. : 501 269 123, 512 603 812, 501 269 151
 3. kontakt osobisty: ul. Młyńska 1, (Galeria Młyńska) III p. pokój 35 Gorzów Wielkopolski ( pn - pt w godzinach 08:00 – 16:00)

Oferta pracy Agencji Pracy Tymczasowej PPT Sp.Z o.o (PDF)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych na rok szkolny 2021/2022 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019-2023.

              Ww. pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł netto. Prawo do świadczeń pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 3. (uchylony);
 4. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 5.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 6.  alkoholizmu lub narkomanii;
 7.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 8.  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności.

              W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy złożyć pisemny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29.

              W związku z tym, że wydawanie posiłków w placówkach oświatowych rozpoczyna się w różnych okresach, prosimy rodziców o składanie wniosków w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej z początkiem września br.              

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku oraz telefonicznie pod numerem tel. 95 74 60 014.

Uprzejmie informujemy, że:
1. Wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.) można składać:
➢ elektroniczne od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem portalu Empatia;
➢ w formie papierowej od 1 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek;
➢ pokój nr 8, tel. 95 746 14 41 / 95 74 60 014 wew. 32


Kwota zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka. Miesięcznie to:
➢ 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
➢ 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
➢ 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.


2.Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.) można składać:
➢ elektroniczne od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem portalu Empatia;
➢ w formie papierowej od 1 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku, , ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek;
➢ pokój nr 8, tel. 95 746 14 41 / 95 74 60 014 wew. 32


Logowanie odbywa się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

 

DO POBRANIA:

Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Świadczenie wychowawcze - wzór wniosku do stosowania na okres świadczeniowy 2021/2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku do stosowania od 1 listopada 2021 r.
https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe---wzor-wniosku-do-stosowania-od-1-listopada-2021-r

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku do stosowania do 31 października 2021 r.
https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

Specjalny zasiłek opiekuńczy - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Zasiłek pielęgnacyjny
https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

Świadczenie pielęgnacyjne
https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"
https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

Świadczenie rodzicielskie
https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

 
 W DNIACH 16 i 18 SIERPNIA 2021 r. ODBĘDĄ SIĘ DYŻURY PRACOWNIKÓW ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY MIESZKAŃCOM GMINY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU DOBRY START 300 +
Miejsce:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzelecka 29

74-320 Barlinek

pokój nr 9

od godz. 9.00 11.00

 300 plus info

Szanowni Państwo,

W imieniu Ogólnopolskiego Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ oraz Fundacji Batorego serdecznie zapraszamy do zapoznania się zarówno z materiałami filmowymi, jak i broszurami, jakie powstały w ramach kampanii edukacyjnej Przemoc - Uzależnienie - Współuzależnienie.

Materiały filmowe znajdą Państwo pod następującymi linkami:

 1. Ewa Woydyłło - Kobiety i alkohol (https://youtu.be/w5xcS3POAOI)
 2. Renata Durda - Oddziaływania wobec osób stosujących przemoc (https://youtu.be/8HiwRgEg1AY)
 1. Ewa Foks - Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym (https://youtu.be/4vMWPBu-XNE)
 2. Agnieszka Machnowska - Pomoc osobom doznającym przemocy w związkach, w których występuje uzależnienie (https://youtu.be/3-OnjaXoKqk)
 3. Renata Kałucka - Dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych (https://youtu.be/It8uOTaidaU)
 1. Malwina Bobrzyk - Przemoc i uzależnienia a aspekty prawne i proceduralne (https://youtu.be/JIWVZ39wBlM)

Do pobrania:

 1. Tajemnica rodzinna - Przemoc w rodzinach z problemem alkoholowym.
 2. Przemoc i uzależnienia a aspekty prawne i proceduralne.

Źródło:

https://www.niebieskalinia.pl/7108-kampania-edukacyjna-przemoc-uzaleznienie-wspoluzaleznienie

Wykaz (PDF)

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje do realizacji rządowy program „Dobry start 300+”.

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy.

1 lipca 2021 r. wejdą w życie zmiany ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dalej: udm. Zostały one przewidziane ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Nowe rozwiązania mają na celu usprawnienie funkcjonowania systemu dodatków mieszkaniowych oraz wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, a także bardziej adekwatne do potrzeb adresowanie wsparcia, jakim jest dodatek mieszkaniowy.

Termin – 28.06.2021 r. Barlinek - ul. Gorzowska 33, przy Bricomarche, godz. 10-15, Diagnostyk


Kto może skorzystać z bezpłatnej mammografii?
✓ program adresowany jest do kobiet w wieku 50 - 69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
✓ u kobiet, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii, badanie wykonuje się po upływie 12 miesięcy.


UWAGA: Do badania w ramach programu nie jest potrzebne skierowanie.


Wcześniejsza rejestracja
Przed badaniem należy zarejestrować się telefonicznie lub elektronicznie za pomocą formularza na stronie operatora mammobusu.
W celu weryfikacji uprawnień do badania niezbędny będzie dowód osobisty. Poza tym na badanie należy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.
Zasady sanitarne
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami operatora mammobusu, środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta. Personel medyczny prosi o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej w wyznaczonym podczas rejestracji czasie.

 

uchron sie przed rakiem piersi

 

 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu superwizji dla Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji procedury „Niebieska Karta”.

Nabór ofert na poprowadzenie superwizji dla Zespołu Interdyscyplinarnego (PDF)

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku w dniu 1 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór ofert mający na celu wybór realizatora, który poprowadzi grupowe poradnictwo w formie zajęć warsztatowych skierowane do par i małżeństw w kryzysie.

Notatka służbowa z wyboru ofert (PDF)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie grupowego poradnictwa w formie zajęć warsztatowych skierowanych do par i małżeństw w kryzysie

Ogłoszenie o naborze (PDF)

Barlinecki Klub Abstynenta (PDF)

OD 1 LUTEGO 2021 r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O 500+

Z dniem 1 lutego 2021 r. można już składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS . W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe dopiero 1 kwietnia 2021 r.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 

do dnia 30 kwietnia 2021 r.: - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021,

od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r. - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021,

od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r. - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021,

od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r. - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.

1 sierpnia 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 r. - ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku.

 

Ustalenie prawa do świadczenia następuje od miesiąca złożenia wniosku.

Źródło: https://ops.pl/2021/01/1-lutego-mozna-juz-skladac-wnioski-o-500/

Osobisty rachunek bankowy, przelewy, zakupy online i płatności kartą to dla wielu seniorów wciąż niedostępne sposoby na załatwianie codziennych spraw. Co zrobić, aby przybliżyć seniorom technikę cyfrową i dzięki niej zadbać o ich bezpieczeństwo finansowe, a nawet zdrowotne? Kluczem do zmiany tej sytuacji może być edukacja.

Harmonogram (PDF)

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy społecznej w Barlinku realizuje projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Haromonogram (PDF)

podziekowania crs

lubie ludzi

JAK DZIAŁA:

 • telefon od seniora odbierze specjalista – doświadczony psycholog lub terapeuta, który będzie w stanie zapewnić ważne wsparcie emocjonalne. Telefon obsługuje zespół dr Barbary Smolińskiej z Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.

telefon senior

Szlachetna Paczka wsparcie dla seniorów (PDF)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje o realizacji programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

W związku z podjętymi działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i ograniczenia ryzyka zakażenia od dnia 2 listopada 2020 roku do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywamy pracy.

Interesanci będą przyjmowani w godz. 10.00 - 13.00, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty z konkretnym pracownikiem Ośrodka.

W okresie do 2 listopada 2020 r. mieszkańcy w kontaktach z pracownikami Ośrodka powinni korzystać:

a) z kontaktów telefonicznych w godz. pracy Ośrodka: - tel/fax sekretariat (95) 74 60 014 / 609 – 110 -018

b) pracownicy socjalni – Agnieszka Bocian, Danuta Witkowska – 95 74 60 014 wew. 42 Anna Smoleń, Alicja Wieczorek – 95 74 60 014 wew. 43 Izabela Mazan – 95 74 60 014 wew. 44 Marzena Wrońska, Katarzyna Bartosik-Bussa – 95 74 60 014 wew. 46 Inga Zenker, Marlena Birula – 95 74 60 014 wew. 47

c) świadczenia rodzinne - 95 74 61 441 bądź 95 74 60 014 wew. 32

d) fundusz alimentacyjny - 95 74 60 014 wew. 36

e) dodatki mieszkaniowe, stypendia i zasiłki szkolne – 95 74 60 014 wew. 45

f) z kontaktu elektronicznego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź z platformy EPUAP.

WAŻNE - w godzinach pracy Ośrodka na zewnątrz budynku jest wystawiona urna, do której można wrzucać wnioski, druki i podania, na których należy umieścić swoje dane kontaktowe: numer telefonu lub adres.

Na terenie Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi, może jednocześnie przebywać ograniczona liczba interesantów. Osoby załatwiające sprawy w Ośrodku zobowiązane są zakrywać usta i nos, dezynfekować ręce przy wejściu oraz przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Ośrodka.

Szanowni Państwo
W ramach utworzonego Centrum Wsparcia Rodziny w Barlinku mieszczącego się przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku mieszkańcy gminy Barlinek będą mieć zapewniony dostęp do niezbędnego i bezpłatnego wsparcia specjalistycznego i psychologicznego dla rodzin, które borykają się z trudnościami życiowymi np. uzależnieniem, przemocą, czy kłopotami wychowawczymi.

Harmonogram udzielenia wsparcia w ramach projektu Odmieniamy swoją przyszłość w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r (PDF)

2 października to Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Jest to szczególna data upamiętniająca rocznicę urodzin Matahmy Gandhiego, który propagował pokój, tolerancję i bezpieczeństwo.

Przemoc to wywieranie wpływu na zachowanie, na proces myślowy lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia na takie działanie. Przemoc może przybierać formę przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej czy seksualnej. Pomimo wielu jej postaci przemoc zawsze pozostawia ślady nawet takie, których nie widać gołym okiem.

 
Do pobrania:

Plakat (PDF)

9 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FAS (ang. World FAS Day), Dzień Świadomości FASD (ang. FASD Awareness Day). ) – mający na celu uświadomienie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej. Cyfra 9 jest w tym przypadku symboliczna i wiąże się z okresem ciąży trwającym 9 miesięcy.

Szanowni Państwo

Przedłużająca się izolacja, stres, niepewność, lęk związany z utratą pracy czy chorobą bliskich powodują, że wiele osób częściej sięga po alkohol. Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi przez Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które są adresowane do mieszkańców wszystkich gmin w Polsce.

 1. Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”
 2. Domowe „happy hours” i „quarantini”. Podczas epidemii pijesz więcej? Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem.
 3. W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i… alkoholu. Jak kontrolować swoje picie? 5 porad
 4. Zamiast alkoholu. Jak radzić sobie ze stresem w czasie epidemii?
 5. Izolacja stała się koszmarem – dramat rodzin z problemem alkoholowym. Gdzie szukać wsparcia?
 6. „Mniejsze ryzyko wpadki”, „mały ruch” – kierowcom podczas epidemii puszczają hamulce. Nietrzeźwi kierujący to plaga także w czasie koronawirusa
 7. Jesteś świadkiem przemocy? Możesz pomóc, nie wychodząc z domu!
 8. Izolacja może być szansą. Jak budować dobre relacje z dziećmi podczas pandemii?
 9. Nastolatki, pandemia i używki. „Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi
 10. Ciężka sytuacja uzależnionych od alkoholu. Jak utrzymać abstynencję w czasie pandemii?

Jednocześnie informuję o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa w ramach działalności jednostek zajmujących się ochroną zdrowia – rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie działających na terenie gminy Barlinek (m.in. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku) oraz Choszczna – Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA”.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Eliza Stefaniuk

 

WYKAZ JEDNOSTEK ZAJMUJĄCYCH SIĘ OCHRONĄ ZDROWIA - ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

 

 

 

Zarządzenie (PDF)

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA RODZINY WSPIERAJĄCE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzenia dla niej siatki wsparcia społecznego.

Barlinek, 17.07.2020 r.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w ramach Rządowego programu „Dobry Start” 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz na świadczenia rodzinne na rok szkolny 2020/2021  będą wydawane oraz przyjmowane tradycyjnie (w wersji papierowej) od 4 - 14 sierpnia 2020 od godz. 900 do godz. 1300, a od 15 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy Ośrodka.

 

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku w związku z powzięciem niepokojących informacji na temat działalności Firmy PRYMUS EDUKACJA ul. Staromiejska l2/8, 40-013 Katowice a mających kluczowe znaczenie dla działalności naszego Ośrodka podjął decyzję o wycofaniu zgody dotyczącej upoważnienia Firmy PRYMUS EDUKACJA do prowadzenia rozmów mających na celu pozyskanie funduszy od chętnych lokalnych firm oraz przedsiębiorców w celu nieodpłatnego doposażenia naszej jednostki z dniem 3 lipca 2020 r.

Za zamieszanie związane z naszym upoważnieniem bardzo przepraszam. Jeżeli osoby zainteresowane chciałby przekazać na rzecz ośrodka  produkty codziennego użytku, to proszę o bezpośredni kontakt z naszym Ośrodkiem.

Proszę o nie wpłacanie ewentualnych środków na wskazane przez Prymus Edukację konto bankowe.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
Henryk Zarębska

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy społecznej w Barlinku realizuje projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuję, że w ramach Rządowego programu „Dobry Start” 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2020/2021  będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz w wybranych bankach krajowych lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
na parterze pokój nr 8

W związku z działaniami profilaktycznymi związanymi z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się koronawirusa i ograniczenia ryzyka zakażenia rekomendujemy, aby wnioski składać drogą elektroniczną lub listowną.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Barlinek, 23 czerwca  2020 r.

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU

 Czas trwania usług asystenta:

 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Iwona Kaczorowska – Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych pod nr tel. (95) 746 00 14.

 

                 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny -  NIEAKTUALNE - 03.06.2020 r.

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada wykształcenie:
 3. ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna;
 4. b/ wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną + roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
 5. c/ wykształcenie wyższe uzupełnione studiami  podyplomowymi  obejmującymi zakres programowy szkolenia + roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 6. d/ wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną + 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 7. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 8. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
 9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
 4. umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną.

Dodatkowych informacji udziela p. Eliza Stefaniuk – Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku pod nr tel. (95) 746 00 14.

ZAŁĄCZNIK NR 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE

Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu (PDF)

TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 1. Fundacja Vis Salutis uruchomiła telefoniczną pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych skutkami COVID-19. Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00 dyżuruje psycholog, psychoterapeuta. Będąc w poczuciu wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa interesanci będą przyjmowani pojedyńczo.

Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości.

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU

 

W związku z podjęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku prac nad programem wspierania rodziny (na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. 2019 poz. 1111 ze zm.), zapraszamy do wypełnienia załączonego formularzu ankiety "Problemy rodzin, dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym", która przyczyni się do zdiagnozowania sytuacji dzieci  i młodzieży w środowisku szkolnym i rodzinnym. 

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy społecznej w Barlinku realizuje projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 2019-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie  z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

fas 2019 smallZapraszamy na spotkanie FAS - Funkcjonowanie dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym. 10 września w godzinach 17.00-18.30 w Szkole Rodzenia przy SP ZOZ ul. Szpitalna. Spokanie prowadzi certyfikowany terapeuta FAS.

 

indeksOśrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

 

 OD 01 LIPCA 2019 r. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO WSZYSTKIM DZIECIOM DO 18 r. ŻYCIA

BEZ WZGLĘDU NA DOCHODY RODZINY

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

            Program "Rodzina 500+" na każde dziecko niezależnie od dochodu. Dzięki wprowadzonym  zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na  wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

            Od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Załącznik (PDF)

rozwoj kompetencji smallOśrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że w okresie od marca do maja 2019 r. na terenie Ośrodka były prowadzone zajęcia dla rodziców, które miały na celu podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez zmianę dotychczasowych nawyków, samoobserwację, doświadczenie własnych schematów życiowych i przekształcenie ich w sposób konstruktywny na właściwe i wspierające rozwój dziecka.

SPOSOBEM NA ZROBIENIE PIERWSZEGO KROKU JEST KONIEC ODKŁADANIA  I PODJĘCIE DZIAŁANIA

rozwoj kompetencji smallOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU OGŁASZA NABÓR DO GRUPY "ROZWÓJ KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW"

 

biala wstozkaPrzyłącz się i wspieraj Kampanię ,,Biała wstążka” jako Twój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet. W dniach od 25.11.2018 r. do 10.12.2018 r. na terenie miasta Barlinka trwa akcja ,,Biała wstążka”. W ramach ogólnopolskiej kampanii możecie Państwo poprzez noszenie białej wstążki wspierać oraz zademonstrować swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet.

W maju br. Gmina Barlinek podpisała Porozumienie Partnerskie z Województwem Zachodniopomorskim dotyczące współdziałania, którego celem jest realizacja zadań pn. Zachodniopomorska Karta Seniora.
Wsparciem objęte są osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.